Wet en regelgeving

Beroepscode

Om de kwaliteit van de geboden hulp te waarborgen wordt de beroepscode (beroepscode voor orthopedagogen) gevolgd. De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO) en staat geregistreerd in het SKJ register.

AVG

Informatie over hoe de praktijk omgaat met AVG vindt u hier

Procesbeschrijving Veilige Incidentmelding (VIM)

Vanuit de Wet Kwaliteit, Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ) is de zorgaanbieder per 1 juli 2016 verplicht om een registratiesysteem en een procedure te hebben voor het veilig intern kunnen melden, registreren en onderzoeken van (bijna)incidenten in de praktijk. Doel is hiervan te leren en incidenten in de toekomst te voorkomen. Veilig incidentmelden (vim) betekent dat de procedure de veilige omgang met de gegevens moet waarborgen.

Een incident is elke onverwachte of onbedoelde gebeurtenis, waardoor de patiënt schade heeft geleden, kan leiden of had kunnen leiden. In het laatste geval gaat het om een zogenoemd bijna-incident, waarbij door het tijdig opmerken van de gebeurtenis kon worden voorkomen dat de patiënt schade leed.

 

Binnen Kinderpraktijk Eindhoven:

 1.  Is een procesbeschrijving aanwezig
 2.  Incidenten worden los van het patiëntendossier geregistreerd en bewaard. (Bijna-) Incidenten worden beschreven met datum en plaats. De gegevens worden dusdanig beschreven dat ze niet herleidbaar zijn naar de desbetreffende patiënt.
 3. Bij de beschrijving van het incident worden de genomen maatregelen naar aanleiding van dit incident en maatregelen om dit incident in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen genoteerd.
 4. (Bijna-)Incidenten worden besproken binnen intervisie.

De VIM Procedure

De procedure die binnen de praktijk bij een (bijna) incident wordt gevolgd is als volgt:

 • Registratie: Behandelaar registreert het (bijna) incident geanonimiseerd in een bestand
 • Analyse: Behandelaar onderzoekt en analyseert het (bijna)incident
 • Bespreking: Behandelaar bespreekt het (bijna)incident tijdens een intervisie
 • Maatregel: De maatregel/oplossing die wordt getroffen wordt vermeld en beschreven. Dit om een dergelijk (bijna)incident in de toekomst te voorkomen

Klachten 

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

 

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

 

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

 

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

 

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

 

Welke klachtenprocedures zijn er ook alweer?

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Bestaat uit:

 • Een klachtenprocedure en/of bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
 • Toegang tot de Geschillencommissie KPZ, voor een bindende uitspraak over een behandelde klacht. U kunt de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie als u niet tevreden bent over de door ons geboden oplossing na het doorlopen van de klachtenprocedure.

Wkkgz zorg is alle zorg, denk aan Wlz en Pgb zorg. Uitgesloten zijn: Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet, onvrijwillige/gedwongen zorg (hier gelden Wzd en Wvggz) en WMO zorg bij zorgaanbieders die uitsluitend WMO zorg bieden.

Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet

Bestaat uit:

 • Rechtstreekse toegang tot de klachtencommissie Jeugdzorg voor een uitspraak over de gegrondheid van een klacht (of onderdelen daarvan) aangevuld met een advies aan de zorgaanbieder;
 • Klachtenportaal Zorg biedt altijd bemiddeling aan voor klagers die verwachten dat de klacht op die wijze opgelost zou kunnen worden.

Algemene voorwaarden

Binnen de praktijk zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze vindt u hier

© Kinderpraktijk Eindhoven 2023